Przed dokonaniem czynności notarialnych prosimy o dostarczenie do kancelarii odpowiednich wymaganych dokumentów.  Mogą one być  dostarczone do kancelarii osobiście, pocztą, bądź przesłane w formie skanów na adres e-mail,  przy czym do załatwienia samej sprawy wymagane będą  oryginały.

Każdorazowo jednak wymagane jest przybycie z ważnym dokumentem tożsamości, to jest dowodem osobistym lub paszportem.

Rodzaj wymaganych dokumentów zależy od przedmiotu czynności notarialnej, i przykładowo będą to:

1. do zawarcia umowy, której przedmiotem jest nieruchomość lokalowa wymagane są przede wszystkim:

 • numer księgi wieczystej,
 • do wglądu umowa, bądź inny dokument  będący postawą nabycia lokalu przez obecnego właściciela (np. umowa sprzedaży czy darowizny, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia),
 • zaświadczenie Naczelnika właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku od spadku lub darowizny – gdy lokal nabyty został ze spadku, darowizny lub zniesienia współwłasności począwszy od roku 2007,

2. do zawarcia umowy, której przedmiotem jest nieruchomość gruntowa wymagane są przede wszystkim:

 • numer księgi wieczystej,
 • do wglądu umowa, bądź inny dokument  będący postawą nabycia nieruchomości  przez obecnego właściciela (np. umowa sprzedaży czy darowizny, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia),
 • zaświadczenie Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku od spadku lub darowizny – gdy nieruchomość nabyta została ze spadku, darowizny lub zniesienia współwłasności począwszy od roku 2007,
 • wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej dla celów wieczysto-księgowych, jeśli  przedmiotem umowy ma być działka gruntu, dla której założona zostanie nowa księga wieczysta,
 • ew. zaświadczenie z Urzędu Miasta/Gminy o przeznaczeniu nieruchomości  w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

3. do zawarcia umowy , której przedmiotem jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu wymagane są przede wszystkim:

 • zaświadczenie właściwej Spółdzielni Mieszkaniowej,
 • do wglądu umowa, bądź inny dokument  będący postawą nabycia spółdzielczego prawa  przez obecnego właściciela (np. przydział Spółdzielni, umowa sprzedaży czy darowizny, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia),
 • zaświadczenie Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku od spadku lub darowizny – gdy spółdzielcze prawo do lokalu nabyte zostało ze spadku, darowizny lub zniesienia wspólności począwszy od roku 2007,

4. do udzielenia pełnomocnictwa:

 •  dane osoby, która ma być pełnomocnikiem (imiona, nazwisko, adres, ew. numer Pesel),

5. do zawarcia umowy majątkowej małżeńskiej (intercyzy):

 • odpis skrócony aktu małżeństwa, chyba że umowa zawierania jest przed zawarciem związku małżeńskiego,
 • poprzednia umowa majątkowa małżeńska, o ile została wcześniej zawarta,

6. do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia wymagane będą:

 • odpis skrócony aktu zgonu w oryginale,
 • testament spadkodawcy, o ile został sporządzony,
 • numer Pesel spadkodawcy,
 • odpis skrócony aktu małżeństwa (jeśli spadkodawca pozostawał w związku małżeńskim),
 • akty stanu cywilnego dzieci spadkodawcy i innych osób zainteresowanych

7. do sporządzenia testamentu:

 • dowód osobisty,
 • dane spadkobiercy (imię, nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia)

Z uwagi na różnorodność czynności notarialnych i poszczególnych spraw do załatwienia mogą być wymagane również inne dokumenty, o których szczegółowych informacji udzieli nieodpłatnie personel kancelarii na miejscu, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.